מדיניות פרטיות

 עודכן לאחרונה ב21-2-2021

מדיניות פרטיות

(למשתמשים בישראל)

 

יוניפר קייר טכנולוגיות בע"מ (ביחד עם החברות המסונפות שלה, "החברה", "יוניפר", "אנחנו", או "שלנו") מכבדת ומכירה בחשיבות פרטיותך. כתב מדיניות פרטיות זה יסייע לך להבין איזה מידע אנו אוספים אודותיך ואת הדרכים בהן אנו אוספים, מאחסנים, משתמשים ומגלים מידע אודותיך, לרבות מידע המאפשר זיהוי אישי ("מידע אישי"), בקשר להענקת השירות הניתן לך על ידינו.

כתב מדיניות פרטיות זה מהווה הסכם משפטי מחייב ובר אכיפה בין יוניפר לבינך, אשר על כן הנך מתבקש לעיין בו ביסודיות.

למונחים אשר נעשה בהם שימוש במסמך זה ואשר לא הוגדרו בו אחרת, תהיה המשמעות שניתנה להם בתנאי השימוש.

 1. הסכמה

 

השימוש הנעשה על ידך בשירות המוענק על ידינו, מהווה הסכמה מפורשת מצדך לתנאי כתב מדיניות פרטיות זה ולתנאי השימוש (אשר כתב מדיניות פרטיות זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו והמחייב את כל משתמשי השירות שלנו), וכן לאיסוף, לשימוש ולגילוי המידע שלך, לרבות מידע אישי הניתן לנו על ידך, בהתאם לתנאי כתב מדיניות שמירת פרטיות זה.

 

אנא קרא כתב מדיניות שמירת פרטיות זה בעיון לפני שהנך עושה שימוש בשירות. במידה ואינך מסכים לכל או לחלק מהתנאים המפורטים בכתב זה, נודה לך אם לא תשתמש בשירות המוענק על ידינו.

 

 1. שינויים בכתב מדיניות זה

 

כתב מדיניות שמירת פרטיות זה יעמוד לרשותך על מנת שתוכל לעיין בו באתר האינטרנט של החברה או ביישומון (אפליקציה) שלה. כל עדכון לכתב מדיניות זה יפורסם הן באתר האינטרנט והן ביישומון של החברה וככלל ייכנס לתוקפו במועד פרסומו, אלא אם כן נקבע במפורש אחרת על ידי יוניפר. במידה ונערוך שינויים מהותיים בכתב מדיניות זה, נודיע לך על כך בדרך המתאימה בהתאם לנסיבות (דהיינו, על ידי פרסום הודעה במקום בולט באתר האינטרנט וביישומון ו/או על ידי משלוח הודעה בדואר אלקטרוני לכתובת הדוא"ל המעודכנת ביותר המצויה במערכת שלנו). המשך השימוש בשירות על ידך לאחר עריכת שינויים בכתב מדיניות זה כאמור מהווה הסכמה וקבלה של שינויים אלה על ידך, אשר יחולו על המשך השימוש שהנך עושה בשירות הניתן על ידינו מאותו מועד ואילך. הנך מתבקש לחזור ולעיין בכתב מדיניות זה לעתים קרובות על מנת להתעדכן בכל החובות והזכויות העומדות לך בקשר לשימוש הנעשה על ידינו במידע האישי שלך. במידה ואינך מסכים לאיזה מן השינויים שנעשו במדיניות שמירת הפרטיות שלנו עליך להפסיק את השימוש בשירות באופן מידי. עם זאת, נשמח אם במקרה כזה תיצור קשר עם איש הקשר אשר פרטיו מופיעים בכתב זה, ותעלה בפניו את הסתייגויותיך.

 

 1. המידע הנאסף על ידינו

 

במהלך הענקת השירות, יוניפר אוספת באופן ישיר מידע אישי שלך לרבות, בין היתר, שמך, מידע דמוגרפי, השפה המועדפת עליך ופרטי קשר. כמו כן, כאשר אתה יוצר אתנו או עם נציגינו קשר או כאשר אתה מעלה תוכן כמשתמש אתה מעמיד לרשותנו מרצונך החופשי מידע, לרבות מידע אישי נוסף. מידע אישי כאמור הניתן לנו על ידך באופן וולונטרי יכול להצביע על העדפותיך ודעותיך ויכול לסייע לנו במאמצינו להתאים את השירותים הניתנים על ידינו לצרכיך. הנך מתבקש להגביל את המידע האישי המועבר אלינו על ידך אך ורק למידע שאנו זקוקים לו לשם הענקת השירות.

 

בנוסף, אנו אוספים מידע בעל אופי רפואי ממך ומצדדים שלישיים-שותפים שלנו , עבורנו או עבור הצד אתו אנו מתקשרים לשם הענקת השירות. מידע אישי מסוג זה יכול שיהיה נחוץ לנו על מנת להתאים את השירות לצרכיך המיוחדים. מידע אישי כאמור יכול שיכלול מידע אישי בקשר למצבך הבריאותי בעבר, בהווה או בעתיד (דהיינו, דיאגנוזות רפואיות, מידע בדבר טיפולים, תוצאות בדיקות רפואיות, מרשמי תרופות, וכיוצא באלה), הקשורים אליך באופן ישיר.

 

כאשר אתה עושה שימוש באתר האינטרנט או ביישומון, אנו אוספים באופן אוטומטי מידע טכני מסוים בקשר למחשב שלך ו/או למכשיר ממנו אתה נכנס לאתר האינטרנט או ליישומון שלנו (כתובת IP, גרסת OS, סטטוס רשת וכדומה) ובקשר לפעילות שלך כמשתמש (הורדות, היסטוריה, לחיצות על פרסומות ומודעות, קישורים וכדומה).

 

כמו כן אנו אוספים מידע אודות מיקום גאוגרפי מהמכשיר שבאמצעותו מסופק לך השירות או מכל מכשיר נייד אחר או מחשב אשר בו אתה משתמש לצורך יצירת קשר אתנו, לצורך קבלת  השירות וכדומה. אנחנו לא מבקשים מידע ולא אוספים מידע ביודעין מקטינים או אודות קטינים באזורי השיפוט השונים. אם נודע לנו בדיעבד כי מי מהלקוחות או המשתמשים הרשומים בשירות, באתר האינטרנט או ביישומון שלנו הינו קטין, אנו נוקטים בכל האמצעים הנחוצים להסרת מידע משתמש כאמור ממאגר הנתונים שלנו ומגבילים את הגישה של אותו משתמש לשימוש עתידי בשירות הניתן על ידינו, לאתר האינטרנט ו/או ליישומון שלנו. במידה וידוע לך על שימוש כאמור בשירות, באתר האינטרנט או ביישומון שלנו או על מסירת מידע אישי על ידי מי שהוא קטין באזור השיפוט הרלבנטי, אנא צור עמנו קשר ב – info@unipercare.com.

 

 1. כיצד אנו משתמשים במידע הנאסף על ידינו

 

אנו משתמשים במידע שנאסף אודותיך, לרבות במידע אישי שלך, למטרות הבאות:

 

 • על מנת לספק לך את השירות ולהעניק לך שירותי תמיכה נלווים לרבות תמיכה טכנית, כולל שירותים ותמיכה מרחוק על ידי שימוש בכלים לניהול מכשירים ניידים של המכשיר אשר באמצעותו אתה מקבל את השירות מיוניפר.
 • על מנת להביא לידיעתך מידע ועדכונים בקשר לשירות הניתן.
 • על מנת לשפר ו/או לבצע התאמה אישית של השירות המוצע על ידינו, של אתר האינטרנט והיישומון שלנו.
 • לשם ביצוע מחקר או ניתוח סטטיסטי לצורך פיתוח המוצרים והשירותים המוצעים על ידינו, לרבות השירות.
 • לאכיפת תנאי השימוש שלנו או כל חוק או תקנה רלבנטיים, או לבדיקת תלונות או טענות המועלות על ידך או על ידי צד שלישי כלשהו.
 • לכל מטרה אחרת אשר תסכים לה במפורש מעת לעת.

 

כמו כן יישלח אליך על ידינו חומר שיווקי אודות מוצרים, שירותים והצעות אשר עשויים להיות רלבנטיים עבורך. במידה ואינך מעוניין לקבל מאתנו מידע שיווקי אנא שלח לנו הודעה בדואר אלקטרוני אל support@unipercare.com. תחת הכותרת "הסרה". לחלופין, כאשר אתה תקבל מאתנו דואר אלקטרוני המכיל תכנים שיווקיים, תוכל להסיר את עצמך מרשימת התפוצה לקבלת הודעות  שיווקיות בהתאם להוראות המפורטות בתחתית ההודעה.

 

 1. שיתוף מידע עם צדדים שלישיים

 

אנו נהיה רשאים להעביר או לגלות מידע אישי לחברות מסונפות שלנו, לצדדים עמם אנו מתקשרים בהסכמים לצורך הענקת השירות, לקבלני משנה או לכל צד שלישי הנהנה מאמוננו  והמספק את השירות או לכל שותף שלנו בכל אזור שיפוט שהוא ברחבי העולם המעניק לנו שירותים, לרבות, בין היתר, לצורך: (א) אחסון או עיבוד המידע עבורנו או על מנת לסייע לנו בפעילותנו העסקית ולצורך אספקת ושיפור השירות הניתן על ידינו, אתר האינטרנט שלנו ו/או היישומון שלנו; (ב) עריכת מחקר, אבחון וניתוח טכני או למטרות סטטיסטיות; (ג) ביצוע הוראותיך המפורשות.  על פי כללי המדיניות שלנו, אנו דורשים מהצדדים השלישיים אליהם אנו מעבירים או אשר להם אנו מגלים מידע אישי כאמור לעשות שימוש במידע המועבר אליהם אך ורק על מנת שיוכלו לספק לנו שירותים כמפורט לעיל או כאשר מדובר בצדדים שלישיים עמם אנו מתקשרים לשם אספקת השירות, אך ורק למטרות המתוארות בהסכם בינך לבין אותם צדדים.

 

כמו כן נהיה רשאים לגלות מידע אישי כאמור, או כל מידע המועבר אלינו כתוצאה משימוש שלך בשירות, באתר האינטרנט ו/או ביישומון שלנו אם אנו מאמינים בתום לב כי יש בגילוי של מידע כאמור כדי לסייע או שהוא נחוץ באופן סביר לשם: (א) עמידה בהוראות כל חוק, תקנה, צו שיפוטי, הליך משפטי או דרישה שלטונית; (ב) אכיפה של כללי המדיניות שלנו (לרבות תנאי השימוש ומדיניות שמירת הפרטיות שלנו), כולל בדיקה של הפרות אפשריות שלהם; (ג) בדיקה, גילוי, מניעה או עשיית פעולה כלשהי בקשר לפעולות בלתי חוקיות או עוולות אחרות, חשד למעשה תרמית או ענייני בטיחות; (ד) קביעת או מימוש זכותנו להתגונן בפני תביעות משפטיות; או (ה) מניעת פגיעה בכל זכות או רכוש של יוניפר ו/או משתמשיה, שלך או של צד שלישי כלשהו או בביטחונם של מי מאלה.

 

במקרה בו נרכש על ידי צד שלישי כלשהו או נתמזג עמו, או במקרה של פשיטת רגל או אירוע דומה מסוג זה, אנו שומרים על זכותנו להעביר או להמחות מידע, לרבות מידע אישי, בקשר לאירועים דלעיל.

 

 1. שימוש במידע אנונימי

 

אנו נהיה רשאים לעשות שימוש או לחלוק "מידע אנונימי" (דהיינו, מידע שאינו מאפשר זיהוי של משתמש ספציפי, מידע לא-אישי, מידע צבור או מידע אישי בפורמט מקודד (בינארי)), בכל אחד מהמקרים המפורטים בכתב מדיניות זה. במקרה בו נשלב מידע אישי עם מידע אנונימי, אנו נתייחס אל המידע המשולב כאל מידע אישי כל עוד הוא יישאר משולב כאמור.

 

 1. אינטראקציה עם שירותים של צדדים שלישיים

 

השירות, אתר האינטרנט או היישומון שלנו עשוי לכלול קישורים לגופים צדדים שלישיים ולשירותים של צדדים שלישיים. כתב מדיניות שמירת פרטיות זה אינו חל על התנהלותם של אותם צדדים שלישיים שאינם בשליטתנו או בבעלותנו, או על יחידים שאינם מועסקים או מנוהלים על ידינו. הגם שדרך השירות עשויה להיווצר אינטראקציה בינך לבין שירותי צדדים שלישיים, אנחנו איננו אחראים לאופן שבו אותם צדדים שלישיים מתייחסים לנושאים של פרטיות ו/או לתוכנם של אותם שירותי צדדים שלישיים. מכיוון שבמסגרת שירותי צדדים שלישיים כאמור עשוי להיאסף מידע אישי שלך, אתה מתבקש לעיין בתנאי השימוש ובכתב מדיניות שמירת הפרטיות של כל ספק שירותי צד שלישי כאמור אשר אתה בוחר לעשות בו שימוש או לבוא עמו במגע. 

 

 1. גישה למידע אישי שלך ואפשרות יציאה

 

כנדרש על פי הדין החל, אנו נאפשר לך לצפות, לתקן, לעדכן או להשמיט מידע אישי שאספנו ממך או אודותיך.

 

בנוסף, אנו מאפשרים לך לבחור שלא לאפשר שימוש במידע האישי לאיזו מן המטרות המפורטות לעיל למעט לצורך מתן השירות.

 

לביצוע איזו מן הפעולות דלעיל, אנא צור קשר עם מוקד תמיכת הלקוחות שלנו ב – support@unipercare.com  ומסור לנו איזו מן הפעולות דלעיל ברצונך לבצע.

 

 1. כיצד אנו מגנים על המידע שלך

 

הבטחת המידע האישי שלך חשובה לנו. אנו פועלים בהתאם לסטנדרטים מקובלים בתעשייה, לרבות שימוש באמצעי בטיחות ארגוניים, פיזיים וטכניים סבירים וראויים להגנה על המידע שנמסר לנו. עם זאת, אף אחת משיטות ההעברה באינטרנט או האחסון האלקטרוני איננה מעניקה בטחון והגנה מלאים (100%). לכן, הגם שאנו משתמשים באמצעי הגנה מקובלים וסבירים על מנת להגן על המידע האישי שלך, אין ביכולתנו להבטיח הגנה מלאה או סודיות מוחלטת למידע זה. במידה ויש לך שאלות כלשהן בכל הנוגע לנושאים הקשורים להגנת מידע, אנא צור עמנו קשר ב – info@unipercare.com.

 

 1. שימוש ב'עוגיות' (Cookies)ובטכנולוגיות מעקב

 

כאשר אתה עושה שימוש באתר ו/או ביישומון שלנו, מידע טכני מסוים נאסף על ידינו באופן אוטומטי ומאוחסן בקבצי אחסון (log files). כמו כן אנו עושים שימוש ב'עוגיות' מסוגים שונים (session cookies, persistent cookies) ובטכנולוגיות מעקב דומות אחרות  (כגון משואות רשת (web beacons), תגי פיקסל, ,scripts תגיות וכיוצא באלה). טכנולוגיות מעקב אלה מאפשרות לנו לאסוף מידע אודות המשתמשים שלנו, המכשירים בהם הם משתמשים וההתנהלות האינטרנטית שלהם באופן אוטומטי. מידע זה מאפשר לנו להעניק לך חווית משתמש טובה יותר באתר האינטרנט או ביישומון, לשפר את חוויית המשתמש שלך בשירות שלנו, תוך התאמתו לצרכיך האישיים, לאסוף מידע סטטיסטי אודות העדפותיך ואופן ההתנהלות שלך כמשתמש ולבצע מגוון של משימות אנליטיות נוספות.

 

עוגיות הן פרטי מידע זעירים הנשלחים למחשב שלך או למכשיר הנייד כאשר אתה משתמש בו. ניתן לעשות שימוש בעוגיות למגוון מטרות, כגון ניווט ומעבר יעיל בין דפים באופן המאפשר הפעלה אוטומטית של יכולות שונות, שמירת שפת השימוש בזיכרון והעדפות שונות אחרות באופן המאפשר אינטראקציה מהירה וידידותית יותר בינך לבין השירותים המוצעים באתר או ביישומון. באפשרותך להסיר את העוגיות בהן אנו משתמשים בהתאם להוראות המפורטות בתפריט המופיע במכשיר שלך; עם זאת,  עליך לדעת כי נטרול העוגיות עלול לגרום לכך שיכולות מסוימות המוצעות על ידי האתר ו/או היישומון שלנו לא יפעלו כראוי וחווית המשתמש המקוונת שלך תוגבל.

 

 1. שמירת מידע אישי

 

אנו נחזיק במידע אישי הנאסף על ידינו כאמור כל עוד הוא נחוץ למטרות אשר לשמן נאסף אותו מידע אישי. בכל מקרה, אנו נסיר מידע אישי כאמור עם קבלת בקשה מצדך להסרתו. אנו שומרים על זכותנו לשמור העתק של בקשתך להסרת מידע וכל פרט נלווה לצורך עמידה בדרישות אדמיניסטרטיביות ורגולטוריות בלבד.

 

 1. יצירת קשר

 

אם יש לך שאלה כלשהי בקשר למדיניות שמירת הפרטיות שלנו או בקשר למידע האישי שלך שנאסף על ידינו, אנא צור עמנו קשר בדואר אלקטרוני בכתוב הבאה: support@unipercare.com